Všeobecné obchodní podmínky
a Zásady zpracování osobních údajů

Před tím, než se rozhodnete využít námi nabízených služeb, je naší zákonnou povinností informovat vás o nás jakožto poskytovateli služeb a o pravidlech mého obchodního styku s vámi prostřednictvím internetu (tzv. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku).

Níže se proto můžete seznámit se:
- Všeobecnými obchodními podmínkami
- Zásadami zpracování osobních údajů


 

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

1. Užití těchto podmínek

 • Těmito všeobecnými obchodními podmínkami („Podmínky“) se řídí všechny závazkové vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem (jak je tento pojem definován v čl. 2.1 Podmínek) a uživatelem webového portálu https://inteligencetela.cz/ (dále jako „Portál Poskytovatele“), který si prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes Portál Poskytovatele objedná některou z nabízených služeb („Zákazník“).
 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem jsou vzdělávací programy (semináře) uzavřené prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
 • Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními Podmínek.

2. Kdo jsem, co nabízím a jak mě můžete kontaktovat

 • Poskytovatelem služeb je Jakub Střítezský, IČO 68961847, se sídlem Lafayettova 51/1, Olomouc, 779 00 („Poskytovatel“).
 • Služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Portálu Poskytovatele:
  • Semináře vedené Karlem Grűnickem
  • Případně jiné služby nabízené prostřednictvím portálu https://inteligencetela.cz/
 • Kontaktovat mě můžete:
  • emailem na  adrese: info@humandesign.cz
  • na telefonním čísle: +421 917 816 213 (Romana - zákaznická podpora)
  • na adrese sídla: Lafayettova 51/1, Olomouc, 779 00
 • Užívání Portálu Poskytovatele je zdarma. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 • Služby lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi a objednávané službě. Pokud informace o ceně služby a způsobu úhrady ceny nejsou obsaženy v prodejním formuláři, jsou vždy uvedeny na webové stránce, kde je prodejní formulář zobrazen.
 • Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele.
 • Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko obsahující slovo „Odeslat“. Následně bude Zákazníkovi doručen potvrzující email ze strany Poskytovatele. Od tohoto momentu vznikají mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Podmínkami. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Zákazník bere na vědomí, že správnost poskytovaných údajů je zásadní pro poskytovanou službu a nemůže se dovolávat vad poskytovaných služeb z důvodu chyby v poskytovaných údajích.
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 • Poskytovatel je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si Zákazník objednal a Zákazník se zavazuje Službu převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu.
 • Smlouva zaniká splněním závazku Poskytovatele dodat službu podle čl. 5 Podmínek a splněním závazku Zákazníka zaplatit cenu podle čl. 4 Podmínek.

4. Cena a platební podmínky

 • Cena služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je  uvedena v objednávkovém (prodejním) formuláři u vybrané služby nebo na webové stránce obsahující prodejní formulář na Portálu Poskytovatele. 
 • Poskytovatel cenu za objednané služby vyúčtuje na základě daňového dokladu – faktury. 
 • Cenu služeb hradí Zákazník bezhotovostně způsobem, a to na účet uvedený v prodejním formuláři a faktuře. Cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li dohodnuto jinak. Závazek Zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5. Dodání služby

 • Poskytovatel je povinen dodat Zákazníkovi objednanou službu podle podmínek uvedených při objednávce služby, není-li dohodnuto jinak, a to pouze za podmínky, že Zákazník uhradil celou cenu.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

 • Zakazník není oprávněn pořizovat jakékoliv audio či video záznamy z konaných akcí bez předchozího jasného souhlasu Poskytovatele služeb.

7. Odstoupení od smlouvy

 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. ode dne odeslání obchodního (objednávkového) formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
 • Zaplacením ceny za služby v průběhu lhůty pro odstoupení Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel splnil svůj závazek ze smlouvy o poskytování služby, tj. aby dodal Zákazníkovi objednanou službu dříve než uplyne lhůta pro odstoupení.
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě, že Poskytovatel dodal Zákazníkovi službu ve smyslu čl. 7.4 Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení, nemá právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit podle čl. 7.1 Podmínek.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb podle čl. 7.1 Podmínek, pokud bylo objednanou službou vzdělávací video nebo webinář.
 • Zákazník i Prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Poskytovatele, má Postupitel právo na vydání bezdůvodného obohacení do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Bezdůvodné obohacení představuje cenu obvyklé v daném místě a čase za obdobné služby. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že cena za služby Poskytovatele je cenou obvyklou. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Zákazníka, je Poskytovatel povinen vrátit cenu Zákazníkovi do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení.
 • Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy a těchto Podmínek považuje:
  • prodlení Zákazníka s úhradou ceny více jak pět (5) dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany Zákazníka.
 • Je-li společně se službou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen poskytnutý dárek vrátit Poskytovateli.
 • Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytování služby odstoupit v případě, že nastane okolnost nezávislá na vůli Poskytovatele, která mu poskytnutí služby podle smlouvy znemožní (nemoc Poskytovatele, dlouhodobý technický výpadek apod.).

8. Práva z vadného plnění

 • Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že služby jsou poskytovány bezvadně. Služby jsou vadné, pokud neodpovídají objednávce (smlouvě).
 • Jakoukoliv vadu je Zákazník povinen písemně oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin ode dne dodání služby, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
 • Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Zákazníka, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis vady.
 • Obratem po obdržení oznámení o závadách Poskytovatel informuje Zákazníka o následném postupu
 • Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, plněním bez vad či vrácením zaplacené ceny.
 • Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady způsobené v důsledku nesprávných informacích sdělených Zákazníkem.

9. Vyloučení odpovědnosti

 • Všechny naše služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace získané prostřednictvím služby jsou pouze návody a doporučení. Nejsme jakkoliv zodpovědní za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání semináře jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, znalostí, zdravotního stavu apod.
 • Zákazník bere na vědomí, že při užívání služeb (účasti na seminářích) může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Služby jsou určeny zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že informace které dostanete na seminářích produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. Zvláštní ustanovení pro živé akce - semináře

 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději dva (2) dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany Poskytovatele potvrzovány na email, který byl uveden Zákazníkem na prodejním formuláři. Teprve potvrzením ze strany Poskytovatele se uzavírá smlouva o poskytnutí služby. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní Poskytovatele. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je uvedena na prodejním formuláři nebo na webové stránce, která prodejní formulář obsahuje.
 • Povinnost dodat službu vzniká dne v místě a hodinu, kdy se má seminář konat.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře do data splatnosti uvedeném na faktuře, a to převodem na účet Poskytovatele.
 • Poskytovatel si po předchozí konzultaci vyhrazuje umožnit úhradu ceny za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží Zákazník daňový doklad u prezence.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má Zákazník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jinou službu Poskytovatele za stejnou cenu.
 • Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé Zákazníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje Zákazník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Námi pořádané semináře a vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Účastníci semináře nejsou oprávněni pořizovat jakékoliv audio a/nebo video nahrávky semináře a tyto užívat v rozporu s autorským zákonem.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků končí 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu podpora@humandesign.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  • Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby z nabídky Poskytovatele v plné ceně semináře.
  • Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny semináře.
  • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 3 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost nahradit Poskytovateli náklady spojené se zrušením účasti.
  • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

11. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím Portálu Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl objednávkový formulář prostřednictvím Portálu Poskytovatele odeslán. Pokud právní vztah založený smlouvou se Zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
 • Strany se dohodly, že jakoukoliv písemnou komunikaci si budou doručovat e-mailem nebo prostřednictvím pošty podle volby odesílatele, a to na e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v těchto Podmínkách (pokud jde o doručování Poskytovateli) nebo v prodejním formuláři, případně oznámené Zákazníkem (pokud jde o doručování Zákazníkovi).
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Poskytovatel tímto zákazníka informuje, že spory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).
 • Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.
 • Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 7.5. 2024

 

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

 • Správce Vašich osobních údajů je Jakub Střítezský, IČO 68961847, se sídlem Lafayettova 51/1, Olomouc, 779 00 („Poskytovatel“ nebo „Správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje

 • Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kdykoliv kontaktovat na email: info@humandesign.cz

3. Prohlašujeme

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon,  jméno a příjmení, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce, vypracování osobního písemného rozboru, atd), obecně dodání zboží.
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail, jméno příjmení, pohlaví, rodné údaje), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání personifikovaných obchodních sdělení.
  Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newsletter jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická i audio/video dokumentace
  Na seminářích se může pořizovat fotografická, případně audio-vizuální dokumentace (nahrávky). Účastí na semináři souhlasíte s jejím pořízením.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5. Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují.
 • Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
  SmartEmailing - Hromadné rozesílání emailů
  FAPI - Fakturace, online platby
  ProAffil - Affiliate program
  Wedos - WebHosting
 • Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

 • Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@humandesign.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od  ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

 • Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 7.5. 2024